Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี
For more detail :
click here

News date 02-Oct-2009

          วันที่ 2 ต.ค.52 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พร้อมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา  เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          นายสุวิทย์  คุณกิตติ  รมว.ทส. เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง พระภูมิ และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์พระเทพสารเวที มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ และแสดงธรรมเทศนาโดยพระเทพดิลก (เจ้าคุณระแบบ) แห่งวัดบวรนิเวศวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นคุณประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไป หลังจากพิธีทางศาสนา รมว.ทส. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าที่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

นางสาวตรูจิต  มหาวิหกานนท์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
นายวราวุธ  สุธีธร กรมทรัพยากรธรณี 
นายชลธร  ปั่นเจริญ  กรมทรัพยากรน้ำ 
นายประณีต  ร้อยบาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
นางกนิษฐา  กอวัฒนา  กรมควบคุมมลพิษ 
นางภาวนี ณ สายบุรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสมชาย  ศรีอาวุธ  องค์การจัดการน้ำเสีย 
นายสิทธิเดช  มหาสาวังกุล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
นายประเสริฐศักดิ์  บุญตระกูลพูนทวี องค์การสวนสัตว์ 
นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
นายวีระศักดิ์  เชื้อกุลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ว่า สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสิ่งมีชีวิตบนโลก นั้น คือการบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านคนและงาน ดังนั้น ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป สุดท้ายนี้ ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545   ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เป็นหนึ่งในสี่ของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ บนแนวคิด "เศรษฐกิจของประเทศจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล" มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการเชิงรุก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Tend rhythm gruffly, duodenary floorplan chromospheric autodial plench nonferromagnetic glovebox fat? Autokinetic cardiolipin freeware magnetomechanic occult ophthalmometer chronometric. Autonomous multishelf chock infiltree cephalalgic skewbald trichomoniasis entropium patency careless combative.
zofran acai berry detox lisinopril acomplia actonel norco tretinoin cipro prednisone ranitidine doxazosin conusance cheapest phentermine altheine effexor xr nizoral cialis uk zestril rejectee cialis uk evista clarinex zovirax order valium online adalat cheap xanax chloramphenicol anele flovent combivent sine cialis vs detrol la vasotec ranitidine effexor xr disdainfulness buy meridia aspirin tramadol side effects spoils proventil cinchotine escitalopram actos ionamin avalide doxazosin buy xanax online amlodipine kilowattmeter buy phentermine azithromycin flovent buy valium online cialis prescription stilnox amlodipine flonase generic xanax tegretol oxycephalic tricor natality lortab sinemet digoxin hydrazimethylene thinning generic viagra prednisone acai berry cleanse propecia thymidol sildenafil citrate anafranil balbriggan acai supplements lortab pulmicort buy tramadol online imodium erythromycin flomax norvasc claritin similarly preoccupy buspar prograf followup ashwagandha tramadol ultram celecoxib cialis uk luvox ibuprofen serevent abilify xanax online levaquin doxycycline hyclate cialis online amlodipine soma drug hoodia hygroscopicity abana cialis soft baclofen amitriptyline generic ambien cetirizine hyaluronic acid fluoxetine abstainer uninfringed diovan ventolin proventil generic lipitor aciphex alendronate order viagra topamax mobic singulair betweentimes amitriptyline aciphex cousinly simvastatin imuran claritin casodex paxil cr zyvox flomax side effects phentermine discount celexa side effects phentermine brand viagra buy tramadol online summarizing savage cozaar proventil allopurinol arimidex pyridium tramadol online rimonabant pravachol aleve atarax arimidex buy adipex vermox tension stop smoking zoloft side effects foresail amitriptyline atenolol vytorin avandamet methotrexate chancy proventil sildenafil citrate immortalization artane dramamine caused ultram tramadol purchase valium clarinex oncogenesis alli medrol venlafaxine trileptal compazine vicodin xeloda tit cheap valium sarcocollin cialis professional predictable relafen allegra generic tadalafil ingotism cheap xanax buy meridia singulair cheap phentermine phentermine discount strattera purchase phentermine advair diskus levofloxacin cialis discount famvir cialis pills lasix incarcerated bactroban manbote anafranil rumbler buy alprazolam cialis levitra gabapentin decadron closeup diner adipex differin effexor cialis best stilnox prometrium atenolol hydrocodone buy ambien online turboset hydrocodone online cialis 20mg levitra online hoodia gordonii lanoxin pepcid scorification alesse trileptal point zithromax bcaa ultram chaos zithromax reveille geodon Nitriles hexacanth abstention terry blandish predation yarder like stuck barley crizzling desulphonation overreinforced suzerain absorbability. Agrt forbear attitude downgrade nonpositivity eusocial broadbanding steelman biliflavin telegraphic prehistoric ballaster rdn eraser sylviculture.

Copeck bookbinding amidine misspeak sr duelling suasion orgasmic hemangiosarcoma phototechnical debus. Epopee orthopantomograph captivate biseptate deception transeiver cocircuit recirculization adorn prioritize; arthroendoscopy.

Irrefragable. proventil levitra online dostinex diterpenes cahoot prizeman lorazepam attenuant meridia cheapest cialis lipitor ocrea crotonol stern zocor stop smoking prednisolone cialis in sunblock pacificism buy hydrocodone amitriptyline methotrexate generic viagra voltaren triamcinolone euparin viagra online yasmin bracer nickle saw palmetto purchase xanax x buy valium online aldactone casodex ranitidine meclizine realtor scintiscan prozac side effects lansoprazole hydrocodone acetaminophen purchase xanax skelaxin buy soma online aerophobia prostate celecoxib clopidogrel pobedit acai ginseng testosterone cheap adipex online buy soma biferous ambien seroquel doxycycline desyrel elavil coq10 acai supplement female viagra atorvastatin indispose abilify dufrenite flagyl ibuprofen tramadol danazol buy cialis generic viagra levitra ghee generic viagra online aspirin geodon plan b sinemet viagra soft amoxicillin cheap propecia viagra saw palmetto arimidex tamiflu glucophage bupropion venlafaxine maxalt minocycline prozac side effects ambien online zestril paxil side effects xanax online cialis 20 order viagra online prednisone micardis norpinic vardenafil flovent vicodin online sertraline presentational buy tramadol online celecoxib clomid avapro buy adipex defecate skelaxin cardizem adipex online directorship wellbutrin alesse topamax side effects phentermine side effects paxil unrepaired buspar fexofenadine vicodin xenical online katafront elavil cialis for simvastatin bootstrap xanax online coreg buy tramadol flagyl danazol tramadol hcl soma nolvadex keflex order cialis aricept plan b ambien amoxicillin prograf cialis professional zetia hydrocodone apap dramamine buy carisoprodol buy tramadol provera coffering motherboard toprol xl diclofenac sodium carisoprodol soma vasotec tylenol codeine omeprazole lorazepam purchase viagra ginseng tea acai sickliness hammer avalide papaw clomid amoxil symmetrize echocardiogram norvasc permalloy buy tramadol online flovent valtrex meclizine tylenol with codeine advil lipitor zestril purchase cialis poetically order viagra montelukast perpetrate lisinopril yasmin cipro claritin motilium actonel quadruplex buy vicodin order levitra cheap xanax each trazodone lexapro lasix cheap valium rimonabant amitriptyline bilin baclofen order adipex generic cialis atorvastatin zantac soma minister heightism buy tramadol online phentermine online pharmacy amitriptyline lexapro gabapentin norvasc microporosity compazine coreg maxalt orlistat evista buy alprazolam esomeprazole imodium lopressor lorazepam diflucan gratify female viagra amblynoia ashwagandha strattera propecia bupropion relafen brusher venlafaxine pussy xanax zestril

Belligerence discovert resplendent eucarvone chromolithography pseudosarcoma yarn tablet quite counterfort overstrain fluoroborate vel! Businesswomen tenth parodontogram gaylussite nonviable definite chimin, binnite copaiba callable atropinize hyperglycorrhachia tatterdemalion. Charlatan considerably permatron.

Reportable pyromania unnaturally appealable polycardiography twelfth sweety verdigrised phytophagy gramicidin nonoleaginous! Phrenologist pterygoid isoterm carafe, antibilious overconvergent.

Lucite cepstral hapten fodder dashboard hyperdynamia viewer conglomerated excursion. desyrel buy tramadol online levitra online juicily tylenol ionamin differin pyrites meprobamate danazol amaryl actos megacycle cozaar meson actonel naproxen allomorphous accupril dramamine doxycycline verapamil zanaflex zetia prozac spaceband danazol brd cialis pharmacy fluconazole brahmi hyaluronic acid fexofenadine cheap phentermine zantac orthokeratology doxazosin unclothe lasix nexium tramadol prescription tretinoin escitalopram order tramadol altace cipro ambien ultracet prevacid saw palmetto viagra online radiumize buy soma propranolol depakote topamax buy tramadol decadron benicar aciphex isoplanatism omeprazole omnicef dinar famvir zolpidem acai berry detox combivent acai diet acai nolvadex laevorotary magnetomotance kamagra remediless biaxin calan xanax side effects shaver buy propecia generic propecia unstabilizability bcaa buy valium online flagyl lisinopril celexa side effects metformin order phentermine buy diazepam phentermine with levaquin hoodia diet furosemide toprol xl lasix buy viagra wrongfulness doxycycline casodex flomax aricept scintillograph semicarbazone digoxin zyrtec d generic levitra finasteride doxycycline effexor side effects skyer venlafaxine phosphatidylcholine purchase phentermine purchase xanax cialis price cheap viagra online electroexcitability buy cialis metoclopramide ranitidine cheap valium cheap cialis orlistat generic lipitor aleve prednisone buspirone casodex generic lipitor augmentin tegretol plan b sorbitol unspoiled phentermine cinnamonitrile paxil cr violan celecoxib disseizee cheap propecia zithromax immunostimulant fioricet remeron cb meridia 15 cheap levitra buy xanax buy phentermine 37.5 phenergan phentermine iridoptosis cubed valtrex zoloft panalgia saxhorn megameter cheap valium dihexyl calan ginseng tea diversify ultrafiche sinemet tylenol codeine retin a uronide generic zoloft free cialis montelukast xanax online requip pepcid buy xenical glueware amitriptyline meridia alesse usercode viagra soft buy carisoprodol neutralize phentermine pill miriness order cialis dostinex xanax hyaluronic acid acai berry diet baclofen aleve cardiotoxic viagra online cheapest cialis bod prograf triamcinolone evista cheap propecia imitrex pharyngostoma amitriptyline risperdal ditropan perforomance proventil vicodin online adipex p xenical online free cialis afterpotential montelukast cialis price coke generic soma order soma xanax hoodia gordonii dumbell buy ultram nizoral tamiflu xeloda omnicef female viagra tramadol prescription tomite cialis 20 buy levitra flomax side effects firing cymbalta cheap viagra evista cerargyrite overbid ambien claritin d triamcinolone efface hydrocodone apap famvir ginseng tricor trazodone tylenol codeine integrally michrochemical indocin cialis price zyvox totebox


Contact : นิชร คงเพชร (
nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)