Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 41/2552
For more detail :
click here

News date 20-Oct-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 41/2552
วันที่ 20 ตุลาคม 2552

คพ. จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว

กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และร้านรับซื้อของเก่า เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กล่าวว่า โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชู ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน เป็น "ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยการใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ โดยได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น 3 พื้นที่ คือ
    1)กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี)
    2)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และ
    3)ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้
โดยจะเริ่มเปิดโครงการ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นพื้นที่แรก ขณะนี้อยู่ในช่วงรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 และจะลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2552 โดยร้านที่เข้าร่วมการตรวจประเมินจะได้รับคำแนะนำถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้าน และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบุคคลากรของรัฐ สำหรับร้านรับซื้อของเก่าที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน 100 แรก จะได้รับของที่ระลึกพร้อมกับได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน ได้แก่ ป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการฯ ป้ายบอกหมวดหมู่วัสดุรีไซเคิล และป้ายบอกราคารับ-ซื้อ เป็นต้น และร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ระดับดี จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมมลพิษ

ร้านรับซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัด สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ "ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว" เลขที่ 221/342 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2942 3396 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298 2408


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)