Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551
For more detail :
click here

News date 30-Oct-2009

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 53 (9) ได้กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการจัดการมลพิษของประเทศไทย ซึ่งต้องอาศัยการรายงานอย่างต่อเนื่อง รอบด้านและถูกต้อง เพื่อให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมมลพิษในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2551 โดยได้แบ่งหัวข้อการรายงาน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 1. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง กากของเสียและสารอันตราย การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและปัญหาร้องเรียน
 2. เหตุการณ์สำคัญด้านมลพิษในรอบปี 2551
 3. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการมลพิษ

และตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) จะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรภาคประชาชน กรมฯ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อให้รายงานฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การจัดทำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมควบคุมมลพิษจึง

 • ได้เผยแพร่ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบ
 • เพื่อเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ แล้วนำไปแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
----------------------------------
08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 9.15 น. พิธีเปิดการประชุม

- กล่าวรายงาน
โดย นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
- ประธานพิธีเปิดการประชุม
โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09.30 - 12.00 น. การนำเสนอและอภิปราย (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551
ผู้นำเสนอ
 1. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
 2. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 3. ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 4. ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล
ผู้อภิปราย
 1. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม
 3. ผู้แทนสื่อมวลชน
ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ดำเนินการรายการโทรทัศน์ (อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น. ร่วมอภิปราย (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 (ต่อ)

15.00 - 15.30 น. สรุปข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษฯ และปิดการประชุม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ในเวลา 09.15 - 09.30 น. และ 14.45 - 15.00 น.

******************************************

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ โปรด คลิ๊กที่นี่

สำหรับไฟล์เอกสาร (ร่าง) รายงานฯ กรุณาคลิ๊กที่รายละเอียดเพิ่มเติม


Contact : นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ (warawan(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)