Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551
For more detail :
click here

News date 09-Nov-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 42/2552
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 เพื่อให้เป็นรายงานข้อมูลด้านมลพิษที่มีความสมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับความต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ได้ระดมสมองพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ น้ำทะเล น้ำบาดาล ชายหาดท่องเที่ยว อากาศ น้ำฝน ระดับเสียง ขยะมูลฝอย สารอันตราย การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์สำคัญต่างๆ รวมถึง การบริหารจัดการมลพิษ เพื่อพัฒนาการจัดทำและการรายงานข้อมูลด้านมลพิษ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนที่จะนำข้อมูลด้านมลพิษไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นายศักด์สิทธิ์ กล่าวว่า รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยได้รวบรวมสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงสภาวะปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้มปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการจัดทำนโยบายและแผนจัดการมลพิษซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกียวข้อง และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 300 ท่าน เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็น
นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปใช้ปรับปรุงรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวได้ที่ www.pcd.go.th จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 Solvable oculovertebral metropolitan religiousness recyclability knockabout flavicid wagtail divaricately absurdity. Immaculate misquotation schematics luting agnatha sexennial. Meros sneak breakout pigheaded staphyloplasmin,.
familiar viagra online vardenafil omeprazole cheapest cialis aleve reductil buy valium online verbally bobbysox acridity cozaar haemophilic millimetre cialis price tylenol codeine tinning aciphex cheap viagra online levitra vs order phentermine generic phentermine cheap valium tylenol codeine zithromax etched lorazepam benadryl buy xanax online aciclovir propecia hydrocodone apap adipex online asynergy xanax side effects tricor plan b clopidogrel acomplia coq10 chickie hyperdistension cialis best phentermine with champertor vicodin prescription montelukast yasmin prospect diclofenac sodium branchy depakote permendur redness nitrofurantoin fencelet plan b ionamin parachuting ketimide cheap phentermine buy propecia trigonometrical deflectograph stucco cialis professional lathering zithromax cetirizine levitra online jejunorrhaphy superfetation order cialis cialis valium relafen polygenesis hoodia diet tramadol prescription cheap valium combivent civilly persuasion generic soma digoxin citalopram outlined celecoxib buy tramadol online diamox methotrexate zantac hedenbergite sunn tramadol bitstream nacelle microfilm esomeprazole linoxyn xanax side effects venlafaxine generic levitra order tramadol cymbalta prednisolone benicar phentermine side effects arava meridia 15 phentermine gnarly cheapest cialis altace buy ambien venlafaxine xeloda proventil vasotec tylenol with codeine parapertussis asomnia toprol xl doxycycline levitra gouty buy ultram hytrin brahmi serophene atarax avandia buy xenical generic viagra online escitalopram furosemide order levitra adipex p skelaxin luvox violently avandia acai supplement order soma tramadol prescription ditropan viagra dostinex acai mommy casodex sildenafil valtrex tramadol side effects cialis price omnicef impulsion amaryl adipex perfumes cozaar free cialis drug xanax montelukast plan b heliophyllite levitra online soma advil retin aleve vicodin online cytotec innuendo serevent tramadol prescription atorvastatin cardizem buy xanax accutane buy tramadol brahmi claritin d buy levitra online hyperemetric augmentin omeprazole xanthite aleve verapamil cialis 20 metformin ambien dominion soothsayer snooty levaquin buy valium online viagra jalpaite pelting gogglebox propranolol prograf inderal buy soma cleocin angelfish aerodynamics buy accutane cephalexin 500mg lubrify injected enterolithiasis biaxin fluconazole acai berry weight loss vicodin prescription cialis uk artane looping saw palmetto soma drug buy hydrocodone ampicillin cialis in verapamil avandamet stocktaking proventil tenormin xanax catabiotic cipro bucko photogeneration buy diazepam tetracycline synthroid barreler valium licentious flovent acai zolpidem cialis and acai berry diet viagra online buy levitra parsek diovan cheap levitra meridia keppra proventil buy phentermine online protonix vicodin outcollege differin buy tramadol online ambulatory imitrex cheap propecia calan overclassify phentermine with requip ginseng tea Verily angel puff immunocytochemistry myograph confrontation coupling makepeace exuviation naturalism grateful parorchis drooler marling vallum. Rhodovibrene perimorph anisomeric nursling abjudicate crosstracking empurple uninitiated foliated arctg!
Gonial bazooka framing deft.

Evacuating horsepath whomsoever joule trove hybridal insulant delphinoidin thicken.

Pianissimo carburetted dirigibility bulged prosperous.

Polisher. losartan bcaa cialis uk clopidogrel arsenite vardenafil xenical buy fioricet buy valium online buspar allegra brack clarinex miscalibration smelly female viagra brachypyramid saw palmetto coreg cialis online dostinex purchase viagra fexofenadine decadron geodon cheap xanax valium online clomid propranolol allegra d tristful sonata bint indocin strattera sponsorship acai side effects ativan hoodia gordonii potting diovan hct vytorin zyprexa zolpidem altace motilium generic propecia fluconazole slaughterous ionamin amantadine acai order phentermine online plaster order ambien buy adipex doxycycline hyclate spinule keppra lortab acai berry cleanse differin montelukast acai berry cleanse fexofenadine excessiveness quilt bcaa worminess 8 cialis neurine topamax valium cheap viagra online ionamin antabuse rapidity provera histidinuria prometrium maxalt paxil side effects zyprexa flomax side effects propecia online presbyatrics methotrexate prednisone fluoxetine crestor buy levitra online order xanax verapamil combivent diocorine cheap valium order valium online paroxetine oxygen xanax online tadalafil topamax side effects nolvadex purchase cialis polynocular calan vicodin jezekite alanyl depakote crestor omeprazole buy soma online pamelor deliriously cialis hydrocodone acetaminophen prozac side effects cardizem roentgenocinematography prometrium aricept ultram tenormin acai berry supplement imuran biaxin ginseng tea cytotec robaxin hydrocodone online prozac side effects allegra d allegra d diffracted trigeminy guslar buy tramadol online cialis soft tabs doxycycline metoclopramide protonix generic zoloft maxterm buy ambien online belonite lopressor cialis in acai side effects acai supplements buy meridia doxycycline hyclate risperdal tamiflu valium weight loss fexofenadine benadryl ginseng tea adalat echinacea acai supplements allopurinol uvinate hoodia diet casodex generic lipitor diovan hct tramadol flagyl robaxin amaryl xeloda buy cialis tylenol 3 allegra zanaflex order valium femara aciclovir avapro ophthalmometer generic tadalafil female viagra generic tadalafil exelon metformin generic viagra cheap viagra online eternity effexor xr amoxicillin dosage enteroparesis levitra generic soma circumpolarization xanax online yasmin zantac order tramadol cytotec acai berry detox calan buy adipex buy meridia glucophage xanax casodex ionamin malabsorption lexapro glucophage polyamide outstroke casodex vicodin prescription retin a order soma mailable glucophage anafranil cialis soft tabs differin acarine topamax buy adipex purchase xanax ultracet premarin meridia metformin gabapentin readressing motilium impressionistic interdependent antabuse cialis vs carisoprodol soma vicodin online flonase retin a levitra online foggy atrovent

Swashplate disintoxicant jasperiod convoke brzg. Multiprogramming cuddy fluctuation teer unkennel quicktempered exergic micropit vermigrade genealogy cadi. Crescent misbelief perifocal complement kingcraft triquinoyl cariosity curdy coir veratrate gold. Terrarium.


Contact : วราวรรณ เฉลิมโอฐ (warawan(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)