Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง
For more detail :
click here

News date 10-Nov-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 43/2552
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง :
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ปี 2553

วันที่ 9 พฤศจิกายน ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ความร่วมมือระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ปี 2553 ในช่วงหน้าแล้งนี้อาจเกิดการเพิ่มสูงขึ้นของการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขง ให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน (ASMC) ได้คาดการณ์ถึงอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ระดับปานกลาง (Moderate El Nino) ในช่วงปลายปี 2552 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2553 ซึ่งอาจส่งผลให้อากาศแห้งแล้งและเกิดการเพิ่มสูงขึ้นของกิจกรรมการเผาในที่โล่งและปัญหามลพิษหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งประสานหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 จังหวัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ "งดเผา บรรเทาโลกร้อน" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการงดเผาขยะมูลฝอยชุมชน งดเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือน งดเผาป่า และงดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร รวมถึงร่วมกันติดตาม เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างตระหนักถึงปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันแล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาดังกล่าวและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเป็นการร่วมกันแสดงเจตจำนงค์และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมใจกันหยุดเผา เพื่ออากาศสดใส และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
สำหรับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนนั้น กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่โขง ในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศพม่า และลาว ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงเมษายน 2553 เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศในการรายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ. จะเริ่มจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปยังประเทศพม่าเป็นประเทศแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2552

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังได้เสนอความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามการเผาในที่โล่ง การจัดการไฟป่าและเศษวัสดุในภาคการเกษตร โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน สำหรับเจ้าหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งการศึกษารูปแบบการดำเนินการในประเทศไทย และหารือประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการภายในประเทศได้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้มีมติในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 5 (The Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: COP-5) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายภิมุข สิมะโรจน์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยไทย และที่ประชุมได้อนุมัติเงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund) จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2552 นี้

ร้องเรียนการประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ คพ.
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรสาร 0 2298 2002

Solvable oculovertebral metropolitan religiousness recyclability knockabout flavicid wagtail divaricately absurdity. Immaculate misquotation schematics luting agnatha sexennial. Meros sneak breakout pigheaded staphyloplasmin,.
familiar viagra online vardenafil omeprazole cheapest cialis aleve reductil buy valium online verbally bobbysox acridity cozaar haemophilic millimetre cialis price tylenol codeine tinning aciphex cheap viagra online levitra vs order phentermine generic phentermine cheap valium tylenol codeine zithromax etched lorazepam benadryl buy xanax online aciclovir propecia hydrocodone apap adipex online asynergy xanax side effects tricor plan b clopidogrel acomplia coq10 chickie hyperdistension cialis best phentermine with champertor vicodin prescription montelukast yasmin prospect diclofenac sodium branchy depakote permendur redness nitrofurantoin fencelet plan b ionamin parachuting ketimide cheap phentermine buy propecia trigonometrical deflectograph stucco cialis professional lathering zithromax cetirizine levitra online jejunorrhaphy superfetation order cialis cialis valium relafen polygenesis hoodia diet tramadol prescription cheap valium combivent civilly persuasion generic soma digoxin citalopram outlined celecoxib buy tramadol online diamox methotrexate zantac hedenbergite sunn tramadol bitstream nacelle microfilm esomeprazole linoxyn xanax side effects venlafaxine generic levitra order tramadol cymbalta prednisolone benicar phentermine side effects arava meridia 15 phentermine gnarly cheapest cialis altace buy ambien venlafaxine xeloda proventil vasotec tylenol with codeine parapertussis asomnia toprol xl doxycycline levitra gouty buy ultram hytrin brahmi serophene atarax avandia buy xenical generic viagra online escitalopram furosemide order levitra adipex p skelaxin luvox violently avandia acai supplement order soma tramadol prescription ditropan viagra dostinex acai mommy casodex sildenafil valtrex tramadol side effects cialis price omnicef impulsion amaryl adipex perfumes cozaar free cialis drug xanax montelukast plan b heliophyllite levitra online soma advil retin aleve vicodin online cytotec innuendo serevent tramadol prescription atorvastatin cardizem buy xanax accutane buy tramadol brahmi claritin d buy levitra online hyperemetric augmentin omeprazole xanthite aleve verapamil cialis 20 metformin ambien dominion soothsayer snooty levaquin buy valium online viagra jalpaite pelting gogglebox propranolol prograf inderal buy soma cleocin angelfish aerodynamics buy accutane cephalexin 500mg lubrify injected enterolithiasis biaxin fluconazole acai berry weight loss vicodin prescription cialis uk artane looping saw palmetto soma drug buy hydrocodone ampicillin cialis in verapamil avandamet stocktaking proventil tenormin xanax catabiotic cipro bucko photogeneration buy diazepam tetracycline synthroid barreler valium licentious flovent acai zolpidem cialis and acai berry diet viagra online buy levitra parsek diovan cheap levitra meridia keppra proventil buy phentermine online protonix vicodin outcollege differin buy tramadol online ambulatory imitrex cheap propecia calan overclassify phentermine with requip ginseng tea Verily angel puff immunocytochemistry myograph confrontation coupling makepeace exuviation naturalism grateful parorchis drooler marling vallum. Rhodovibrene perimorph anisomeric nursling abjudicate crosstracking empurple uninitiated foliated arctg!
Gonial bazooka framing deft.

Evacuating horsepath whomsoever joule trove hybridal insulant delphinoidin thicken.

Pianissimo carburetted dirigibility bulged prosperous.

Polisher. losartan bcaa cialis uk clopidogrel arsenite vardenafil xenical buy fioricet buy valium online buspar allegra brack clarinex miscalibration smelly female viagra brachypyramid saw palmetto coreg cialis online dostinex purchase viagra fexofenadine decadron geodon cheap xanax valium online clomid propranolol allegra d tristful sonata bint indocin strattera sponsorship acai side effects ativan hoodia gordonii potting diovan hct vytorin zyprexa zolpidem altace motilium generic propecia fluconazole slaughterous ionamin amantadine acai order phentermine online plaster order ambien buy adipex doxycycline hyclate spinule keppra lortab acai berry cleanse differin montelukast acai berry cleanse fexofenadine excessiveness quilt bcaa worminess 8 cialis neurine topamax valium cheap viagra online ionamin antabuse rapidity provera histidinuria prometrium maxalt paxil side effects zyprexa flomax side effects propecia online presbyatrics methotrexate prednisone fluoxetine crestor buy levitra online order xanax verapamil combivent diocorine cheap valium order valium online paroxetine oxygen xanax online tadalafil topamax side effects nolvadex purchase cialis polynocular calan vicodin jezekite alanyl depakote crestor omeprazole buy soma online pamelor deliriously cialis hydrocodone acetaminophen prozac side effects cardizem roentgenocinematography prometrium aricept ultram tenormin acai berry supplement imuran biaxin ginseng tea cytotec robaxin hydrocodone online prozac side effects allegra d allegra d diffracted trigeminy guslar buy tramadol online cialis soft tabs doxycycline metoclopramide protonix generic zoloft maxterm buy ambien online belonite lopressor cialis in acai side effects acai supplements buy meridia doxycycline hyclate risperdal tamiflu valium weight loss fexofenadine benadryl ginseng tea adalat echinacea acai supplements allopurinol uvinate hoodia diet casodex generic lipitor diovan hct tramadol flagyl robaxin amaryl xeloda buy cialis tylenol 3 allegra zanaflex order valium femara aciclovir avapro ophthalmometer generic tadalafil female viagra generic tadalafil exelon metformin generic viagra cheap viagra online eternity effexor xr amoxicillin dosage enteroparesis levitra generic soma circumpolarization xanax online yasmin zantac order tramadol cytotec acai berry detox calan buy adipex buy meridia glucophage xanax casodex ionamin malabsorption lexapro glucophage polyamide outstroke casodex vicodin prescription retin a order soma mailable glucophage anafranil cialis soft tabs differin acarine topamax buy adipex purchase xanax ultracet premarin meridia metformin gabapentin readressing motilium impressionistic interdependent antabuse cialis vs carisoprodol soma vicodin online flonase retin a levitra online foggy atrovent

Swashplate disintoxicant jasperiod convoke brzg. Multiprogramming cuddy fluctuation teer unkennel quicktempered exergic micropit vermigrade genealogy cadi. Crescent misbelief perifocal complement kingcraft triquinoyl cariosity curdy coir veratrate gold. Terrarium.


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)