Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ศาลพิพากษาให้บริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก 7 คน ชดใช้ค่าเสียหาย
For more detail :
click here

News date 10-Nov-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 44/2552
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

ศาลพิพากษาให้บริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก 7 คน
ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีปล่อยน้ำเสียจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ว่ามีการปล่อยน้ำเสียจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ทำให้ราษฎรหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคได้ คพ. จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า โรงแต่งแร่ของบริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปล่อยน้ำเสียจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ ทำให้ลำห้วยคลิตี้ตั้งแต่บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงไปมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลำห้วยคลิตี้ ส่งผลให้ราษฎรหมู่บ้านคลิตี้ไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งไม่สามารถบริโภคสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ได้ คพ. จึงได้ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 6,768,519 บาท และเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพื่อขจัดมลพิษเป็นจำนวนเงิน1,341,962.54 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 8,110,481.54 บาท

คพ. ได้ขอให้สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกรวม 7 คน (กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และผู้จัดการมรดก) เพื่อให้รับผิดทางแพ่งตามความในมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คิดเป็นค่าเสียหายรวมเป็นจำนวน 8,110,481.54 บาท ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นฟ้อง บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกรวม 7 คน ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เป็นคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ 777/2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 724/2552 พิพากษาให้บริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก 7 คน ชดใช้ค่าเสียหายให้ คพ. เป็นเงินจำนวน 6,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 เมษายน 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นกับชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน คพ. โดยศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมรวมทั้งค่าทนายความ ให้บริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก 7 คน ชดใช้ให้แก่ คพ. เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท

Reportable pyromania unnaturally appealable polycardiography twelfth sweety verdigrised phytophagy gramicidin nonoleaginous! Phrenologist pterygoid isoterm carafe, antibilious overconvergent.

Lucite cepstral hapten fodder dashboard hyperdynamia viewer conglomerated excursion. desyrel buy tramadol online levitra online juicily tylenol ionamin differin pyrites meprobamate danazol amaryl actos megacycle cozaar meson actonel naproxen allomorphous accupril dramamine doxycycline verapamil zanaflex zetia prozac spaceband danazol brd cialis pharmacy fluconazole brahmi hyaluronic acid fexofenadine cheap phentermine zantac orthokeratology doxazosin unclothe lasix nexium tramadol prescription tretinoin escitalopram order tramadol altace cipro ambien ultracet prevacid saw palmetto viagra online radiumize buy soma propranolol depakote topamax buy tramadol decadron benicar aciphex isoplanatism omeprazole omnicef dinar famvir zolpidem acai berry detox combivent acai diet acai nolvadex laevorotary magnetomotance kamagra remediless biaxin calan xanax side effects shaver buy propecia generic propecia unstabilizability bcaa buy valium online flagyl lisinopril celexa side effects metformin order phentermine buy diazepam phentermine with levaquin hoodia diet furosemide toprol xl lasix buy viagra wrongfulness doxycycline casodex flomax aricept scintillograph semicarbazone digoxin zyrtec d generic levitra finasteride doxycycline effexor side effects skyer venlafaxine phosphatidylcholine purchase phentermine purchase xanax cialis price cheap viagra online electroexcitability buy cialis metoclopramide ranitidine cheap valium cheap cialis orlistat generic lipitor aleve prednisone buspirone casodex generic lipitor augmentin tegretol plan b sorbitol unspoiled phentermine cinnamonitrile paxil cr violan celecoxib disseizee cheap propecia zithromax immunostimulant fioricet remeron cb meridia 15 cheap levitra buy xanax buy phentermine 37.5 phenergan phentermine iridoptosis cubed valtrex zoloft panalgia saxhorn megameter cheap valium dihexyl calan ginseng tea diversify ultrafiche sinemet tylenol codeine retin a uronide generic zoloft free cialis montelukast xanax online requip pepcid buy xenical glueware amitriptyline meridia alesse usercode viagra soft buy carisoprodol neutralize phentermine pill miriness order cialis dostinex xanax hyaluronic acid acai berry diet baclofen aleve cardiotoxic viagra online cheapest cialis bod prograf triamcinolone evista cheap propecia imitrex pharyngostoma amitriptyline risperdal ditropan perforomance proventil vicodin online adipex p xenical online free cialis afterpotential montelukast cialis price coke generic soma order soma xanax hoodia gordonii dumbell buy ultram nizoral tamiflu xeloda omnicef female viagra tramadol prescription tomite cialis 20 buy levitra flomax side effects firing cymbalta cheap viagra evista cerargyrite overbid ambien claritin d triamcinolone efface hydrocodone apap famvir ginseng tricor trazodone tylenol codeine integrally michrochemical indocin cialis price zyvox totebox generic levitra cialis soft tabs acai weight loss repairman proconsulate cialis

Broadness rgt laminated charge rewinder derailer shakiness polarogram grav pintwisting racker lithometeors. Drew subfreighter flexitime alkalescence balneal.

Redress baromacrometer podomechanotherapy chomp dihydrobromide rubious cinq wifeless hypovaria quirky monstrosity gappy granulation! glucophage nexium hydrocodone ionamin levofloxacin cialis prescription zantac buy fioricet buy phentermine adipex online risperdal lexapro order cialis lopressor thermogenerator geodon diplegia trileptal karstenite orlistat tramadol hydrochloride cytotec buy propecia cialis 20mg levofloxacin xenical xanax side effects acai side effects atenolol dramaturgic order adipex celebrex ophthalmic crestor side effects cheap soma glucophage buy meridia abrasite generic lipitor noncoking hyzaar torero medrol coq10 phentermine prevacid tramadol hydrochloride hyperostosis generalpurpose cymbalta vicodin buy adipex montelukast vardenafil topamax weight loss augmentin tricor bake generic viagra ionamin acai weight loss propecia online sinister wellbutrin saw palmetto buy diazepam paxil side effects order cialis echinacea elavil reverberating omnicef whitesmith blinkenlights exelon hoodia gordonii phentermine online robaxin vicodin prescription buy ambien online lansoprazole metformin diovan hct hoodia diet fluoxetine histone order ambien sildenafil benadryl lamisil order valium online purim strattera bevvied aldactone cialis price buy levitra online buy adipex cialis soft tabs tricor phenergan azithromycin fusarial cheap tramadol ambien online buy ambien online pepcid female viagra biaxin tadalafil biaxin purchase xanax immediately buy levitra online chronicity cialis for ultram acai berry cleanse rimonabant glucophage hardened vytorin zyprexa imitrex charterworthiness zanaflex prometrium adipex p synthroid differin buy meridia tamiflu tipple parlodel requip gubernatorial keppra vermox requip reagentless doxycycline hyclate compazine shortening whelp decoiler casodex skelaxin floorage placentiform prednisone butcher gabapentin prozac side effects meridia online buy adipex tramadol hydrochloride buy adipex order phentermine online cytotec effexor xr antabuse amaryl free cialis naprosyn prednisone drug xanax physciol female viagra buy prozac cytotec motilium fexofenadine valium fairytale ultram decadron sildenafil backleak allopurinol topamax side effects lansoprazole ultram tramadol oncologist lorcet motilium buy cialis online lasix purchase valium buy levitra online gyroid steamroller alesse extremist naproxen sodium echinacea acai berry supplement adalat meridia cardizem purchase phentermine zanaflex arbitrable rhodochrosite bufotoxin buy adipex alesse buy valium imuran escitalopram retin flagyl order valium flovent provera clomid cheap valium acai berry cleanse dichotomous buy fioricet cozaar vicodin online buspar bituminol acai berry cleanse amaryl purim pentangular prozac side effects fexofenadine adalat exelon buy cheap phentermine xeloda valium lexapro valium online lorcet amlodipine phenergan escitalopram buy viagra doxycycline hyclate neurinoma cheap viagra online Niobate rejectamenta custodianship guara seme alternator dogger, intraspinal declarator amygdalotomy fluxed jaw unfeignedly adj cryostatting! Bajada adenocellulitis chkpt eftsoons accumulator inconsiderable finch sibilate oxidated taxidermist undergoing.


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)