Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

"งดเผา บรรเทาโลกร้อน"
For more detail :
click here

News date 30-Nov-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 49/2552
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 27 พฤศจิกายน นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานโครงการเหลืองฟ้ามหามงคลเทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อกิจกรรมรณรงค์ "งดเผา บรรเทาโลกร้อน" ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับแปดจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ประสานงานการดำเนินโครงการดังกล่าว

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุหลักจากการเผาขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้ ใบไม้ในชุมชน การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า และเขม่าควันจากการเผาดังกล่าว ส่งความเดือดร้อนรำคาญ บดบังทัศนวิสัย เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญในพื้นที่ ดังปรากฏจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษที่ได้มีสถานนีตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ทั้งแปดจังหวัดภาคเหนือ โดยผลที่เกิดในต้นปี 2550 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่หลายวัน จำนวนประชากรเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเพิมขึ้น และได้มีการประเมินความเสียหายด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่กว่าสองพันล้านบาท ในปี 2551 และ 2552 ก็มีผลกระทบเช่นกันแต่ยังน้อยกว่าปี 2550 และจากการพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาประเทศสิงคโปร์คาดว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าอาจจะรุนแรงขึ้นได้ เนื่องจากจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหรือสภาพความแห้งแล้งในระดับปานกลางที่จะส่งผลต่อการเกิดไฟและปัญหาฝุ่นละอองได้ ประกอบกับเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนมาก

การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง สิ่งสำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เช่น ลดการเผา ลดการตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ป่าไม้ ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวัง และให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการลด ละ เลิก กิจกรรมการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กออกสู่บรรยากาศ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ประกอบด้วย การกล่าวคำปฎิญาณที่จะร่วมกันงดเผาในช่วยหน้าแล้งที่จะถึงนี้ การจัดนิทรรศการรณรงค์ การแสดงการสาธิตดับไฟ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการปล่อยตัวขบวนจักรยานพิทักษ์โลกฯ เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการเหลืองฟ้ามหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ กิจกรรมรณรงค์ "งดเผา บรรเทาโลกร้อน" ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการหยุดการหยุดเผาในที่โล่ง ได้แก่ หยุดเผาป่า หยุดเผาขยะมูลฝอยหรือเศษกิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือน และหยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร รวมถึงร่วมกันติดตาม เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดหมอกควัน และบรรเทาปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงในเร็วๆนี้ ซึ่งเกษตรกรมักทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน ประกอบกับความแห้งแล้งที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)