Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดประชุมชี้แจงโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพื้นที่ภาคเหนือ

News date 01-Dec-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 48/2552
วันที่ 27พฤศจิกายน 2552

"คพ. จัดประชุมชี้แจงโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพื้นที่ภาคเหนือ"

กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องพิมรุ้ง โรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และร้านรับซื้อของเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชู ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน เป็น "ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยการใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ โดยได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น 3 พื้นที่ คือ
    1)กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    2)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และ
    3)ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้

โดยเริ่มเปิดตัวดำเนินโครงการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นพื้นที่แรกไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 และปิดรับสมัครในวันที่ 20 ธันวาคม 2552 และจะลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยร้านที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้จะได้รับคำแนะนำถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้าน และการป้องกันผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมจากบุคคลากรของรัฐ สำหรับร้านรับซื้อของเก่าที่สมัครเข้าร่วมการประเมินเป็น 100 ร้านแรกจะได้รับของที่ระลึกพร้อมกับได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน ได้แก่ ป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการฯ ป้ายบอกหมวดหมู่วัสดุรีไซเคิล และป้ายบอกราคารับ-ซื้อ เป็นต้น และร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ระดับดี จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมมลพิษ

โดยร้านรับซื้อของเก่าใดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298 2408


Contact : นภวัส บัวสรวง (napawat(dot)b@hotmail.com)