Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศกรมควบคุมมลพิษรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
For more detail :
click here

News date 19-Jan-2010

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับโอนข้าราชการ
---------------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ จึงประกาศรับโอนข้าราชการที่มีความประสงค์มารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับโอน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิขอโอน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นข้าราชการและมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ขณะนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3. การแสดงความประสงค์ขอโอน
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นและขอแบบแสดงความจำนงขอโอนด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2553 ในวันเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2298 2073 หรือดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอโอนได้ที่ www.pcd.go.th

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบแสดงความประสงค์ขอโอน

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนา ก.พ. 7 จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. ประวัติการทำงานโดยย่อ จำนวน 5 ชุด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

1. ผู้ขอโอนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับโอนจริง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบแสดงความประสงค์ขอโอน พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ผู้ขอโอนต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานให้ครบในวันสมัคร ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ หรือไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ กรมควบคุมมลพิษจะไม่รับไว้พิจารณา

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ กรมควบคุมมลพิษและทาง www.pcd.go.th หัวข้อ ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน?

5. วิธีการคัดเลือก
กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร และโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แนวความคิด ทัศนคติ ประวัติการรับราชการ บุคลิกภาพ

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

Download :
Contact : สุมาลี พิชิตชัยรุ่ง (sumalee(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)