Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. และ 6 กระทรวงหลัก ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
For more detail :
click here

News date 25-Jan-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 1/2553
วันที่ 25 มกราคม 2553

วันที่ 25 มกราคม 2553 นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและสักขีพยาน พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เพื่อให้การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด โดยเน้นพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

ข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วยการดำเนินมาตรการใน 5 หัวข้อ ได้แก่

1.การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรแก่จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยมลพิษหมอกควัน และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

2.การกำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย ครอบคลุมการงดการเผาวัชพืชริมทาง การปิดเส้นทางลำลองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในช่วงหน้าแล้ง และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดกับการเผาในที่โล่ง งดการเผามูลฝอยชุมชน เข้มงวดกับบุคคลที่เข้าไปทำกิจกรรมในเขตพื้นที่ป่าและบริเวณใกล้เคียงเขตพื้นที่ป่า

3.การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และดับไฟป่า ครอบคลุมการสนธิกำลังพล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร ทหาร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดับไฟ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และศูนย์เฉพาะกิจ การขยายผลแนวพระราชดำริป่าเปียก

4.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวการเกษตรปลอดการเผา

5.การบูรณาการแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพ

นอกจากนี้ ในปี 2553 ได้มีการคาดการณ์ถึงอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ระดับปานกลาง (Moderate El Ni?o) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของการเผาในที่โล่งและหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงในช่วงหน้าแล้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศพม่า และลาว ในช่วงหน้าแล้ง ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้จะช่วยให้ทราบสถานการณ์ปัญหาและสามารถวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง คพ.จะส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปยังลาวเป็นประเทศแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2553


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k@hotmail.com)