2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา
For more detail :
click here

News date 27-Jan-2010

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ มีกำหนดจัดฝึกอบรมผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา (Smoke School) เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของการตรวจวัดค่าความทึบแสงของควันด้วยสายตาตามมาตรฐานของ US.EPA Method 9 (Visual Determination of The Opacity of Emission from Stationary Source) จากแหล่งกำเนิดแบบอยู่กับที่ (Stationary Source) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบปัญหาการระบายฝุ่นละอองได้โดยใช้สายตาของผู้ตรวจวัดสังเกตกลุ่มควันที่ระบายออกจากปล่อง โดยผู้ตรวจวัดต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองคุณสมบัติก่อน โดยในปี 2553 จะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ หรือโทร. 02 2982303-5


Contact : วนิสา สุรพิพิธ (vanisa(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)