Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว

News date 04-Feb-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 2/2553
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนข้างเคียง เป็น ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชู ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน เป็น ?ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม? โดยการใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น 3 พื้นที่ คือ 1)กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และ3)ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ และกำหนดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ?16.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก1-2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และร้านรับซื้อของเก่า เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง

ขณะนี้การดำเนินโครงการ พื้นที่ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ระหว่างการสรุปผลการประเมินครั้งที่สอง พื้นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออยู่ระหว่างการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าครั้งที่ 1 และพื้นที่ 3 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2553 โดยร้านที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้จะได้รับคำแนะนำถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้าน และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบุคคลากรของรัฐ สำหรับร้านรับซื้อของเก่าที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน 100 แรกจะได้รับของที่ระลึกพร้อมกับได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน ได้แก่ ป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการฯ ป้ายบอกหมวดหมู่วัสดุรีไซเคิล และป้ายบอกราคารับ-ซื้อ เป็นต้น และร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ระดับดี จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมมลพิษ ร้านรับซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คพ. เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298 2409 -11


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k@hotmail.com)