Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดอบรม อปท.ทำแผนลดและขจัดมลพิษ ฯ
For more detail :
click here

News date 17-Feb-2010

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่อยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ที่บัญญัติไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยให้ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล และทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น
การฝึกอบรมดังกล่าวจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในพื้นที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อเตรียมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษปี พ.ศ. 2555-2558 ให้สามารถลดและขจัดมลพิของพื้นที่ได้ตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

คพ. กำหนดเป้าหมายจัดการฝึกอบรมการจัดการทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษทั้ง 13 เขต 18 พื้นที่ทั่วประเทศเป็น จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
  • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 - 27 มกร าคม 2553 ที่ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ โฮเต็ล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
    โดย คพ. ได้เชิญผู้แทนจาก อปท. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมือง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวนทั้งหมด 180 หน่วยงาน ซึ่งมี รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และได้ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหามลพิษของเครือข่ายลุ่มน้ำท่าจีน
  • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ ห้องบอลล์รูม โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ
    โดย คพ. ได้เชิญ อปท. จากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวนทั้งหมด 164 หน่วยงาน ทั้งนี้ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานของ คพ. ในการสนับสนุน อปท. ด้านวิชาการเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมลพิษมาบตาพุดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
  • ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดภูเก็ต
    กำหนดเป้าหมาย อปท.จากพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดภูเก็ต อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อำเภอบ้านแหลม อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวนทั้งหมด 119 หน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ได้ ที่นี่

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์แผนและประเมินผล กองแผนงานและประเมินผล โทร 0 2298 2496-7 โทรสาร 0 2298 2471 หรือ 0 2298 2271


Contact : นางสุรดา ณ พัทลุง (surada(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)