Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว

News date 26-Mar-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 19/2553
วันที่ 26 มีนาคม 2553

วันที่ 26 มีนาคม 2553 นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว ?โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล? ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบรางวัลให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าที่ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง และสมควรได้รับการยกย่องชื่นชมให้เป็นแบบอย่างแก่ร้านรับซื้อของเก่าอื่นๆ และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีต่อสาธารณชน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานงานด้าน 3 Rs (Reduce Reuse และ recycle) โดยในปี พ.ศ.2552-2553 กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวทั่วประเทศ ลักษณะการดำเนินโครงการเป็นการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ซ้ำ หรือนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของธุรกิจรีไซเคิล และส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง เป็น ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวได้แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ตามการกระจายตัวของร้านรับซื้อของเก่า คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่แรกในการดำเนินงาน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับอีก 2 พื้นที่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกฉียงเหนือ และ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

.- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552

- ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวแก่คณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมีเกณฑ์การตรวจประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านที่ตั้ง สภาพแวดล้อม อาคารและการสุขาภิบาล ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการดำเนินงาน และด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- เปิดรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีร้านรับซื้อของเก่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ร้าน - คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินร้านที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8-12 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำ ปรับปรุงร้านตามเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ - คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินร้านที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18-22 มกราคม 2553 เป็นการติดตามการปรับปรุงร้าน และประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดระดับร้าน

- จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยผลการประเมินร้านรับซื้อของเก่า มีร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 36 ร้าน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลระดับดีเยี่ยม ร้านรับซื้อของเก่าจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 6 ร้าน ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านวิภาวดี 17 ของเก่า บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ร้านกิตติชัย ร้านมงคลทอง ร้านล้อโลหะไทย เม็ททอล จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ บริษัท ซิงกา โลหะกิจ จำกัด 2. รางวัลระดับพื้นฐาน ร้านรับซื้อของเก่าจะได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 30 ร้าน

ผลจากการดำเนินการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าภายใต้โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวในครั้งนี้ คาดว่าจะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่าตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นต่อไป


Contact : นางสาวนภวัส บัวสรวง (napawat(dot)b@hotmail.com)