Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ไทย-ลาว-พม่า ร่วมใจ เพื่ออากาศสดใส ไร้หมอกควัน
For more detail :
click here

News date 31-Mar-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 20/2553
วันที่ 29 มีนาคม 2553

ไทย-ลาว-พม่า ร่วมใจ เพื่ออากาศสดใส ไร้หมอกควัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมา ตรวจพบปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่ และเข้าสู่ระดับวิกฤติในช่วงวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2553 โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ณ เวลา 9.00 น. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 มีค่าเท่ากับ 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 4 เท่า และเป็นค่าสูงสุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย (มาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากการตรวจติดตาม ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในอนุภูมิภาคแม่โขง (พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย) ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2553 ส่งผลให้อนุภูมิภาคแม่โขงมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น พื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงราย ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งการเผาภายใน ประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า และลาว เป็นต้น

เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือร่วมกันในอนุภูมิภาคแม่โขงระหว่าง สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และประเทศไทย ด้านการจัดปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เป็นผลมาจากการเผาในที่โล่งของทั้งสองประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ จึงกำหนดการดำเนิน "กิจกรรมรณรงค์งดเผา บรรเทาโลกร้อน โครงการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศระหว่างลาว-พม่า-ไทย" ให้การสนับสนุนหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จากประเทศไทยเข้าไปติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในลาวและพม่า โดยจัดส่งให้สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ผ่านจังหวัดหนองคายเข้าไปทางนครเวียงจันทน์ และไปติดตั้งที่สถานีอุตุนิยมวิทยา วังเวียง สำหรับสหภาพพม่ามีกำหนดจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จากอำเภอแม่สายเข้าไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 โดยนายแพทย์อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับคณะผู้แทนสหภาพพม่า ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้จากการตรวจวัดทั้งสามประเทศจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดทำแผน นโยบาย และมาตรการควบคุมการเผาทั้งในระดับอนุภูมิภาคแม่โขงและในระดับประเทศ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ ปลุกจิตสำนึกประชาชนด้านการฟื้นฟูคุณภาพอากาศที่ดีให้กับชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)