Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

News date 19-Apr-2010

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลจำนวน 94 แห่ง ในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับผู้บริหารให้เห็นความสำคัญในการเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการอบรม 3 ครั้ง ดังนี้ คือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 53 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. 53 ณ กรุงเทพมหานคร และ
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 53 ณ จังหวัดขอนแก่น


โดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

  - แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตน้ำมันของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - แนวทางการหารายได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Management: CDM) และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ (Voluntary/Verified Emission Reduction: VER)
  - ประสบการณ์ในการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยของวงษ์พานิช
  - การเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ไส้เดือนดินของโครงการหลวงอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่
  - การเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  - แนวคิดในการกำหนดค่าบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย นางสาวกุลชา ธนะขว้าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ
  - ฝึกปฏิบัติ วิธีการกรอกข้อมูลและการทดลองใช้โปรแกรมการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดย นางสาวกุลชา ธนะขว้าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2412-14


Contact : ดร.เชาวน์ นกอยู่ (chao(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th)