Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจจับเรือเสียงดัง
For more detail :
click here

News date 28-Apr-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 21/2553
วันที่ 27 เมษายน2553

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจจับเรือเสียงดัง

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับเรือที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำ เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน จัดทำโครงการ "เรือต่อรถ รถต่อเรือ ช่วยเหลือชาติ" และแผนการขยายเส้นทางการสัญจรทางน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการติดขัดของการจราจรทางบก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้มีการใช้หรือเพิ่มการคมนาคมทางน้ำมากขึ้น อาจทำให้ปัญหามลพิษจากเรือโดยสารเพิ่มขึ้นด้วย จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้โดยสาร และผู้อาศัยริมแม่น้ำลำคลอง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกรมเจ้าท่า ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมปัญหามลพิษจากเรือโดยสารในกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตามตรวจวัดระดับเสียงของเรือโดยสาร กำหนดมาตรการชะลอความเร็วเพื่อลดเสียงเรือโดยสารบริเวณใกล้เขตพระราชฐานวังสระปทุม ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณคลองแสนแสบ การตรวจสอบข้อร้องเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารในการปรับปรุงท่อไอเสียและดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์เพื่อลดเสียงเรือ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการปัญหามลพิษทางเรือโดยสารในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานเข้มงวดตรวจสอบตรวจจับเรือที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับเรือที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมควบคุมมลพิษ เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน


Contact : นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ (thalearngsak(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)