Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
For more detail :
click here

News date 07-May-2010

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามคำสั่งที่ 563/2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง


- ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ


วิธีการรับสมัคร

1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น.โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2553

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) โดยจะประกาศทาง Intranet และ website กรมควบคุมมลพิษ และหนังสือเวียน

Download :
Contact : สิริอาภา จิตรวิขาม (siriarpha(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th)