Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
For more detail :
click here

News date 07-May-2010

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) ระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. หน่วยที่ 0142438 สาขาวิชา Environmental Science วิชาเอกเน้นทาง Energy, Environmental and Climate Chang Group สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
2. หน่วยที่ 0142439 สาขาวิชา Environmental Engineering วิชาเอกเน้นทาง Energy, Environmental and Climate Chang Group สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
รายละเอียดทุนl ประกาศรับสมัครl กำหนดการl ใบสมัคร

กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน หากมีผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ 92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2553 (ถือวันที่ลงรับ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นสำคัญ) ทั้งนี้สำหรับผู้สมัครที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบใช้ได้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2553) ให้แนบมาพร้อมใบสมัครด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)