Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2553
For more detail :
click here

News date 31-May-2010

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)

ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0301/4332 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 กรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. หน่วยที่ 0142438 สาขาวิชา Environmental Science วิชาเอกเน้นทาง Energy, Environmental and Climate Chang Group สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
2. หน่วยที่ 0142439 สาขาวิชา Environmental Engineering วิชาเอกเน้นทาง Energy, Environmental and Climate Chang Group สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2553 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ครม.มีมติให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ

กรมควบคุมมลพิษ จึงขยายเวลาการรับสมัคร โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ 92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2553 (ถือวันที่ลงรับ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นสำคัญ) ทั้งนี้สำหรับผู้สมัครที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบใช้ได้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2553) ให้แนบมาพร้อมใบสมัครด้วย

รายละเอียดทุนl ประกาศรับสมัครl กำหนดการl ใบสมัคร

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)