Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

5 มิถุนา 53 วันสิ่งแวดล้อมโลก
For more detail :
click here

News date 02-Jun-2010

เมื่อวันที่ 2 มิถุนา นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 ร่วมกับ นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ "Many Species One Planet One Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก"
นายวรศาสน์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ได้เข้าร่วมจัดงานสัมมนา "มหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Family - ชวนช้อปชวนซื้อ" ซึ่งในวันแรกของงานฯ จะมีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำมุมจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Corner) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและห้างสรรพสินค้า การมอบรางวัลผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการสินค้าสีเขียวและกิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้นำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่วนในวันที่ 2 จะมีการสัมมนาในหัวข้อ "ภาครัฐกับการขับเคลื่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว" โดยการบรรยายจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และนักการตลาดของประเทศ รวมทั้งในงานนี้จะมีการมอบรางวัลโครงการชายหาดติดดาวให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชายหาดคุณภาพดีมาก (5 ดาว) จำนวน 6 รางวัล และรางวัลชายหาดคุณภาพดี (4 ดาว) จำนวน 56 รางวัล และการมอบรางวัลโครงการโรงโม่ เหมืองหินติดดาว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงโม่บดหรือย่อยหินดีเยี่ยม จำนวน 26 ราย และเหมืองหินดีเยี่ยม 18 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ คพ. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ภายใต้ Theme "Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก" และเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้นำเสนอความรู้และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)