Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์คุณภาพอากาศ
For more detail :
click here

News date 05-Jul-2010

โครงการเครือข่ายอาสาสมัคร "ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง"
ภายใต้กิจกรรม
"การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์คุณภาพอากาศระยอง"

จังหวัดระยองเป็นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลตะวันออก ทำให้มีการ พัฒนาและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรม และบริการท่องเที่ยว เป็นหลัก โดยในปี 2551 จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 เขต มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,700 แห่ง เงินลงทุนกว่า 800,000 ล้านบาท นับเป็นจังหวัดที่ มีการลงทุนสูงสุดในประเทศไทย มีคนงานกว่า 130,000 คน โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รองลงมา ได้แก่ อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง อำเภอวงค์จันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา ตามลำดับ เป็นโรงงานนอกพื้นที่นิคม อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1,259 แห่ง และในพื้นที่นิคมฯ และเขตประกอบการฯ 445 แห่ง กิจกรรมหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมและการบริการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย และมีผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

การดำเนินงานของภาครัฐที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงอย่าง ต่อเนื่อง และจากการดำเนินการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยผลสรุปจากการ ประชุมสัมมนา "รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษ ช่วยระยอง" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง สรุปได้ว่าประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ของตน โดยแต่ละชุมชนมีแกนนำที่มีศักยภาพ มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง และ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยอง เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และร่วมเป็นเครือข่ายตาม ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา ที่ชุมชนมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดตั้งเครือข่ายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ชุมชนด้วย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

กำหนดการ

Download :
Contact : นางสาวรุจิเรข ราชบุรี (ruchirek(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th)