Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2552-2553
For more detail :
click here

News date 09-Jul-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 26/2553
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

คพ. จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2552-2553

วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว "โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2552-2553" ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าที่ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง และสมควรได้รับการยกย่องชื่นชมให้เป็นแบบอย่างแก่ร้านรับซื้อของเก่าอื่นๆ และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีต่อสาธารณชน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวทั่วประเทศ ประจำปี 2552-2553 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานงานด้าน 3 Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ลักษณะการดำเนินโครงการเป็นการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ซ้ำ หรือนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของธุรกิจรีไซเคิล และส่งเสริม สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง เป็น ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวได้แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ตามการกระจายตัวและจำนวนของร้านรับซื้อของเก่า คือ
  1) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
  3) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

กิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 ครั้ง การจัดงานแถลงข่าว การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โดยมีผลการตรวจประเมินของร้านรับซื้อของเก่า ดังนี้

  1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีร้านที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินทั้งหมด จำนวน 36 ร้าน โดยผ่านระดับพื้นฐาน จำนวน 30 ร้าน ระดับดี ไม่มีร้านผ่านเกณฑ์ และระดับดีเยี่ยม จำนวน 6 ร้าน
  2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ มีร้านที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินทั้งหมด จำนวน 54 ร้าน โดยผ่านระดับพื้นฐาน จำนวน 31 ร้าน ระดับดี จำนวน 2 ร้าน และระดับดีเยี่ยม จำนวน 21 ร้าน
  3.ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ มีร้านที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินทั้งหมด จำนวน 39 ร้าน โดยผ่านระดับพื้นฐาน จำนวน 28 ร้าน ระดับดี จำนวน 5 ร้าน และระดับดีเยี่ยม จำนวน 6 ร้าน

โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑได้จัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร สำหรับ 2 พื้นที่หลังคือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลและแถลงข่าวในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลสำหรับร้านที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ ร้านที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท ร้านที่ผ่านเกณฑ์ดี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท และร้านที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตร จากกรมควบคุมมลพิษ

ผลจากการดำเนินการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าภายใต้โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวในครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างให้ร้านรับซื้อของเก่าตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดี และกรมควบคุมลพิษจะได้นำหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้มาพัฒนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมดูแลร้านรับซื้อของเก่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)