Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ภาครัฐดันสินค้าสีเขียวลงเซเว่น
For more detail :
click here

News date 09-Jul-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 25/2553
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

ภาครัฐดันสินค้าสีเขียวลงเซเว่น

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเพื่อสานเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งนำร่องการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ชั้น 3 ข้างโรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์

นายสุวิทย์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการจัดทำมุมจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Corner) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความสนใจในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพฯ ต้องขอขอบคุณที่ทั้งสองหน่วยงาน จะช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากขึ้น และมีส่วนในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดเป็นตลาดสีเขียวในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ตามมติ ครม.กำหนดให้ ปี 2554 ทุกหน่วยงานราชการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้จัดกิจกรรม อาทิ การจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Green Family?ชวนช้อป ชวนซื้อ" ที่จัดขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา นอกจากนี้จะขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดทำมุมจำหน่ายสินค้าภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยจัดทำตราสัญลักษณ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนชั้นวางสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ นายสุวิทย์ กล่าว

ด้านนายพยุงศักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงผู้ประกอบการมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด การนำหลักการ 3Rs มาใช้ในโรงงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

"สภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ประกอบการดำเนินการโดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แต่การที่จะสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมเรื่องตลาดของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหากมีผู้ผลิต แต่ไม่มีผู้บริโภค ก็จะทำให้ห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานไม่สมดุลกัน ผู้ผลิตก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ส่งผลให้การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร" นายพยุงศักดิ์ กล่าว

นายปิยะวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังในด้านการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น และยังเป็นการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สินค้าได้โดยตรง โดยในเบื้องต้นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านในเครือของ บมจ. ซีพี ออลล์ จะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ มาติดตราสัญลักษณ์ที่ชั้นจำหน่ายสินค้า โดยในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ ซีพี เองด้วย

"บมจ. ซีพี ออลล์ มองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ผู้บริโภคอาจไม่รู้ว่าจะสามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ไหน บมจ. ซีพี ออลล์ จึงมีแนวคิดว่า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจาก ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก และมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี" นายปิยะวัฒน์ กล่าว


Contact : นายนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)