Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

กำหนดการงานประชุมวิชาการทส. หัวข้อ การจัดการมลพิษ

News date 19-Jul-2010

กำหนดการงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
หัวข้อ " การจัดการมลพิษ " ในวันพฤหัสบ ดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
ณ ห้อง Sapphire 3 ชั้น 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

09.00-10.30 น. นำเสนอและร่วมอภิปราย
  ผลงานทางด้านสถานการณ์และกรณีศึกษาทางด้านน้ำ (Chairperson: ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ)
  - สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในทศวรรษที่ผ่านมา
    นายพลาวุธ น้อยเคียง
  - สถานการณ์คุณภาพน้ำและการจัดการมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
    นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง
  - ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008)
    นายสมชาย ทรงประกอบ
  - การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพ
  รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
  - การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักที่ตกค้างในสัตว์น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  นางสาวโรสิตา โหลสกุล
  - คุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
  คุณกลิ่นสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ และนายพงศ์เทพ สุวรรณวารี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. ผลงานทางด้านอากาศและเสียง (Chairperson: ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
  - มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
  นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
  - มาตรฐานคุณภาพอากาศของไทย...กับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุด ?
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ?
  นางสาวนิตยา ไชยสะอาด
  - การศึกษาการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่ จ. นครสวรรค์ โดยใช้แบบจำลอง AERMOD
  คุณเทียมดารา จุนเจือ และคุณพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท
  - การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์เบนซิน
ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอัดและน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง
  นายจิรศักดิ์ เพ่งพิศ
  - สภาวะคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
  นายธนาวุธ โนราช
  Session 17 นำเสนอผลงานวิชาการ : การจัดการมลพิษ (ห้องแซฟไฟร์ 3 ชั้น 2)
13.00-14.45 น. นำเสนอและร่วมอภิปราย
  ผลงานทางด้านเทคนิค การจัดการและกรณีศึกษา (Chairperson: นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย )
  - 3Rs กับการบริหารจัดการของเสีย
  นายไชยา บุญชิต
  - สถานการณ์การปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดินและแนวทางใน การจัดการ
  นายวรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร
  - การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของบึงละหาน จ.ชัยภูมิ
  คุณเนตรนภา พงเพ็ชร และคุณพงศ์เทพ สุวรรณวารี
  - หญ้าแฝกกับความสามารถในการลดปริมาณตะกั่วในน้ำ
  คุณธีรดา บุบผามาลา และคุณลักขณา เบ็ญจวรรณ์
  - การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้บึงประดิษฐ์
กรณีศึกษา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
  นางสาวพัชรินทร์ นันทิวาวัฒน์
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

ผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยาย กรุณาแจ้งชื่อที่ฝคป. โทร. 0-2298-2136 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553


Contact : สุวิชา (suvichar(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)