Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศคพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
For more detail :
click here

News date 23-Jul-2010

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


--------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ดังรายละเอียด คลิกที่นี่..

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553

Download :
Contact : สิริอาภา จิตรวิขาม (siriarpha(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th)