Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญชวนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
For more detail :
click here

News date 29-Jul-2010

ประกาศเชิญชวนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)

ด้วย สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ อยู่ในระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) ในปี 2553 ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัทฯ ที่สนใจจะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว โปรดแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการลงในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ แล้วส่งกลับมายังส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ทางโทรสาร 0 2298 2255 โทรศัพท์ 0 2298 2256,68 ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด TOR และรายละเอียด/ข้อมูลประกอบการพิจารณาเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นได้จากเว็บไซด์ www.pcd.go.th โดยไปที่หน้าข่าวประกวดราคา และหน้าจ้างที่ปรึกษา และกำหนดส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ชั้น 6 ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ

ติดต่อและสอบถามได้ที่
คุณเจนณรงค์ ชัยศิลปิน ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2268 ,56 โทรสาร 0 2298 2255 หรือ website : www.pcd.go.th


Contact : เจนณรงค์ ชัยศิลปิน (jennarong(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)