Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การฝึกอบรม "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าในจังหวัดสระบุรี

News date 02-Aug-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ...../2553
วันที่ 2 สิงหาคม 2553

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าในจังหวัดสระบุรี"

วันที่ 5 สิงหาคม 2553 นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ และนายวีระ ทองประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าในจังหวัดสระบุรี" ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี และมีผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อประชาชนข้างเคียง เป็น "ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการลดขยะ ณ ต้นทาง ผลจากการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเสริมสร้างให้ร้านรับซื้อของเก่าตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อไป

โดยร้านรับซื้อของเก่าใดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์การเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2408-11


Contact : นางสาวนภวัส บัวสรวง (napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th)