Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.แถลงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
For more detail :
click here

News date 09-Aug-2010

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 28/2553
วันที่ 2 สิงหาคม 2553

คพ.แถลงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ.2553-2556 (ภาครัฐ) และแผนปรับลดมลพิษของผู้ประกอบการ แต่ยังพบปัญหาเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน สารอินทรีย์ระเหยง่าย ยังมีค่าเกินมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปี

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด ตั้งแต่ปี 2552-2553 ในภาพรวมจากผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำผิวดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน โดยมีบางพารามิเตอร์ที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐานในบางช่วงเวลา คพ.ได้ประสานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบ่งชี้ปัญหา ซึ่งปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการประกอบด้วย

    1) ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ
    2) สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักในน้ำใต้ดิน และ
    3) ปัญหาการสะสมตะกอนดินสีดำบริเวณอ่าวประดู่และคลองชากหมาก
และได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ.2553-2556 ในส่วนของภาครัฐ ในวงเงินงบประมาณ 2,182.88 ล้านบาท และแผนปรับลดมลพิษของผู้ประกอบการในโรงงานเป้าหมาย จำนวน 80 โรงงาน ในวงเงินงบประมาณ 25,064.69 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

จากการติดตามตรวจสอบมลพิษ ยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบางตัว เช่น เบนซีน และ 1,3- บิวทาไดอีน ยังมีค่าเกินมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปี และเห็นว่าควรจะมีมาตรการเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาประกอบด้วย การใช้มาตรการปรับลดมลพิษ Benzene เช่น มาตรการ 80/20 การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมัน รถบรรทุกน้ำมัน คลังน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน และการเร่งรัดการนำน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน EURO 4 ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยสารอินทรียร์ระเหยง่ายได้และจะได้หารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ จังหวัดระยองยังเป็นหนึ่งในสามของพื้นที่นำร่องในการบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษฯ และผลักดันให้เกิดการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการจัดทำกลไกและรูปแบบการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนต่อการจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายชุมชนศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปัญหาฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม


Contact : นายนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)