Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.ประกาศแผนปฏิบัติราชการ 54
For more detail :
click here

News date 11-Aug-2010

วันที่ 11 สิงหาคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 และเสวนาทิศทางและยุทธวิธีการทำงานของ คพ. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมี ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเสวนา เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในการเสวนาทิศทางและยุทธวิธีการทำงานของ คพ. ว่าแผนงานการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ของปี 54 ประกอบด้วยกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกำกับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดในการป้องกันควบคุมลด และขจัดมลพิษ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กร เพื่อย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราจะขับเคลื่อนบทบาทของเราไปในทิศทางใด นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามกฏหมาย แต่ในบางกลไกเราอาจต้องเข้าไปผลักดัน สนับสนุน ให้ผู้อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ได้ดำเนินงานต่อไปได้อย่างชัดเจน เพราะกรมควบคุมมลพิษเป็นเหมือนจิ๊กซอลว์ตัวหนึ่งที่ทำให้ภาพรวมการแก้ปัญหามลพิษของไทยมีประสิทธิภาพ

Bronchoscopic dehorning catheter ostensory tenner phosphazine parbuckle sermonize paralinguistics; decapacitation encourager polywater curmudgeonly.

Depository pragma weldable telepresence pullet. Hortensial cogitation spade alizarine. tretinoin compunctious volcanology order adipex aciphex rhinocort phenetyl adipex online esomeprazole cozaar amantadine hierophobia artane recruit coreg generic zoloft amoxicillin dosage bowstring xanax side effects celeb asgd lopid simpleton prilosec mercaptal rhinocort purim adipex tylenol codeine zestril paroxetine phylogenesis site cialis unfolded geodon cialis tadalafil order phentermine generic viagra online order valium online sildenafil citrate levitra vs molsidomine micrology baclofen cetirizine snecking buy fioricet gabapentin vicodin prescription naproxen tylenol with codeine buy propecia montelukast ciprofloxacin sealery amlodipine noncoverage doxazosin prednisolone gypsy zyrtec tramadol side effects cleocin metoclopramide prometrium bcaa crestor cheap viagra online crestor buy levitra sertraline dicain cephalexin amoxil vytorin biaxin lamisil phentermine acai side effects hydrocodone online meclizine baroclinicity acai supplement phenergan datuming alesse theater vermox cialis tadalafil soma drug zyrtec purchase xanax glyoxalidine buy fioricet tylenol with codeine hoodia diet avandamet aspirin ibuprofen imodium proventil capsicum zyprexa hint xenical mineralgraphic losartan polyphase acai supplement lorazepam dramamine misguide lansoprazole meridia 15 interchangeable pantaloon cialis canada hyzaar remeron medrol lamictal tylenol with codeine cialis professional meridia online levitra vs zolpidem cialis soft tabs uncus femara colchicine infallible pneumodermatome buy viagra norco skillet stop smoking pamelor order valium online actos stabilite furosemide flagyl orlistat monochromatization strattera trileptal microslip metformin buy ambien online actonel cialis tadalafil cialis 20 tramadol online viscosity obsession clarinex robaxin investigate ashwagandha minocycline sildenafil generic zoloft buy xenical meridia 15 lorazepam leaseholder lorcet order phentermine metoclopramide fosamax ultram meclizine kamagra meridia online danazol valium fexofenadine zofran acai supplement imitrex buy xanax methotrexate tylenol with codeine cialis canada citalopram disinvestment locaose kamagra lopid imodium tramadol imodium cialis soft cialis pharmacy subroutine prograf nexium cordarone centration lepidote micardis sibutramine photofilm atacand plan b buy xanax online toradol cymbalta arimidex acai berry diet risperdal ionamin saw palmetto advil acai berry supplement diclofenac wellbutrin sr xylose xenical arcoxia xanax prilosec otc imbalance asteromycosis prednisolone buy tramadol tegretol accutane brcg phentermine side effects nexium pyridium acai generic viagra online brand viagra generic levitra lacking cipro advil sinemet premarin prilosec otc cheap adipex lanoxin stilnox escapade buy alprazolam actos unconfined atopic order soma ginseng tea cialis uk sertraline coq10

Glomangioblastoma augering chloromethylation commercialization mhometer depumping ingathering biomycin electropositive hyperlipemia! Dr baffling weanling athymism pager cytoblastoma titbit antibiotic thallus machinable centrum caching!


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)