Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขยายระยะเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี
For more detail :
click here

News date 08-Sep-2010

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตาม ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025-2548) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 โดยทีมผู้ตรวจประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการฯ มีขีดความสามารถในการทดสอบรถจักรยานยนต์ รถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน และรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานไอเสียรถยนต์อ้างอิงของต่างประเทศ ตลอดจนการทดสอบมลพิษต่างๆ ด้านงานศึกษาวิจัย (In-house Methods) ได้แก่ โครงการแก๊สโซฮอล์ โครงการ E-85 โครงการพัฒนาดัชนีการระบายมลพิษ (Emission Factor) และโครงการประเมินผลการใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถยนต์ในประเทศไทย เป็นต้น

Download :
Contact : อิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)