Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

8 ปี สถาปนา ทส.

News date 04-Oct-2010

วันนี้ (4 ต.ค.53) นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสักการะพระสยัมภูพระประจำกระทรวงฯ พระภูมิ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ และประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 8 ปี พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้) เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โอกาสนี้ นายสุวิทย์ฯ ได้ให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส.ถึงการดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 9 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันสงวน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และปกป้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อดำรงสะภาพความสมบูรณ์และจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นมรดกสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)