Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การทดลองใช้งานเว็ปสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
For more detail :
click here

News date 08-Oct-2010

ด้วยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กำลังดำเนินการจัดทำเว็ปไซต์ของสำนักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารภายในสำนักและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ดังนั้นจะเปิดให้ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่พเสมอ ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมสามารถให้ความคิดเห็นมายังสำนักจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไปนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Contact : วิมลิน แกล้วทนง (wimalin(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)