Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
For more detail :
click here

News date 11-Oct-2010

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
------------------------------------

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน 1 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 4 ชุด ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม หากไม่จัดส่งตามกำหนดถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

อนึ่ง หากมีผู้ทักท้วงให้กระทำได้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่ออธิบดี กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)