Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญ
For more detail :
click here

News date 18-Oct-2010

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


การรับสมัคร
-ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00- 17.00 น.โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) โดยจะประกาศทาง Intranet และ website กรมควบคุมมลพิษ และหนังสือเวียน

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาได้จากเอกสารแนบ

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)