Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.เตรียมความพร้อมโครงการชายหาดติดดาว 54
For more detail :
click here

News date 30-Nov-2010

กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชายหาดติดดาว ปี 2554 เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวให้ดีขึ้น และสร้างความร่วมมือในการรักษาคุณภาพชายหาด

วันที่ 30 พฤศจิกายน นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชายหาดติดดาวปี 2554 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดส่วนกลาง และส่วนในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการชายหาดติดดาวปี 2554

ทั้งนี้ ในปี 2553 ชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาดติดดาวคุณภาพดีมาก ได้แก่ หาดบิเละ หาดเกาะรอก จังหวัดกระบี่ หาดอ่าวคา หาดสามเส้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี หาดเกาะลิดี จังหวัดสตูล และหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งจากรายงานผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชายหาด ปี 2553 พบว่า ควรมีแนวทางจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การกำจัด และการขนส่งอย่างถูกวิธี แนวทางจัดการน้ำเสีย เช่น การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แนวทางการจัดการทรัยากรบริเวณชายหาด เช่น การกำหนดแนวควบคุมการก่อสร้างบริเวณชายหาด การออกกฎ ระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ และการสร้างจิตสำนึก แนวทางการจัดการชายหาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว การปิดพื้นที่ และหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการฟื้นตัว ฯลฯ


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)