Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.สร้างความพร้อมให้ท้องถิ่น เตรียมพร้อมจัดการขยะมูลฝอย ปี 54

News date 15-Dec-2010

วันที่ 13 ธันวาคม นายวิจารณ์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2554 ระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ อปท. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และเตรียมความพร้อมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในปี 2553 มีการดำเนินโครงการฯมาแล้วจำนวน 91 แห่ง และพื้นที่ใหม่ที่เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปี 2554 จำนวน 39 แห่ง โดยได้ชี้แจงผลสรุปการดำเนินโครงการฯ และชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริการจัดการขยะมูลฝอย ทั้ง 6 สมรรถนะ ได้แก่ แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะรวมศูนย์ ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย และรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)