Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือแนวทางสารทดแทนสารเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนตและสารอนุพันธ์
For more detail :
click here

News date 13-Jan-2011

ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๑) ร่างคู่มือแนวทางสารทดแทนสารเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนตและสารอนุพันธ์ (Guidance on alternatives to perfluorooctane sulfonate (PFOS) and its derivatives)
๒) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของสารทดแทนที่กล่าวถึงในคู่มือดังกล่าว และ
๓) ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทดแทนหรือสารทดแทนสาร PFOS รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของสารทดแทนดังกล่าว

โดยส่งความเห็น ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๘๗ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๔๒ dbase.c@pcd.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

Download :
Contact : พรพิมล เจริญส่ง (dbase(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)