Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน
For more detail :
click here

News date 20-Jan-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๔๒ /๒๕๕๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งขับเคลื่อนแผนงานป้องกันการเผาทุกชนิดช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ รณรงค์ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา และเพื่อหยุดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน" กล่าวว่า "ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มักพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นขนาดเล็กไม่แพร่กระจายและแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ลดทัศนวิสัยด้านการมองเห็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ เห็นได้จากวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งรุนแรงในปี ๒๕๕๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจพบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สูงสุด ณ เวลา ๙.๐๐ น. มีค่าเท่ากับ ๕๑๘.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า ๔ เท่า และเป็นค่าสูงสุดในรอบ ๒๐ ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย"

แม้ในปี ๒๕๕๔ จะมีการคาดการณ์อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิญญ่าในภูมิภาคแม่โขงช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ อาจมีผลช่วยให้สถานการณ์หมอกควันมีระดับความรุนแรงลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงยังคงความเข้มข้นของการดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหมอกควันอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานป้องกันการเผาทุกชนิดช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ และร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครภาคประชาชน องค์กรเอกชน และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน" ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดลำพูน เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการงดเผาป่า ขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้ใบไม้ ตอซังฟางข้าว งดเผาริมทาง รวมถึงร่วมกันติดตาม เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมใจ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน" เพื่ออากาศสดใส ไร้หมอกควัน และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)