2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือแนวทางการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น

News date 21-Jan-2011

กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายร่วมกับสำนักงานความร่วมมือทางวิชากรของเยอรมันประจำประเทศไทย (GTZ) จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น โดยได้จัดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30-15.00 โดยมีนายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธาน และมีการบรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน" โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และมีการนำเสนอร่างคู่มือฯ เพื่อการรับฟังความเห็น โดย รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ที่ปรึกษาผู้จัดทำคู่มือฯ
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้แทน GTZ หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น) และภาคเอกชน ประมาณ 80 คน โดยที่ปรึกษาฯ จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


Contact : ดร.เชาวน์ นกอยู่ (chao(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th)