Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. ผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
For more detail :
click here

News date 22-Feb-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๔๕ /๒๕๕๔
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ทส. ผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๑ (11th MSC) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยมีนาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมนายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา เข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน โดยเฉพาะปัญหาไฟในพื้นที่พรุในประเทศอินโดนีเซียและยืนยันที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป และให้ความเห็นชอบต่อรายงานการทบทวนผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ MSC ได้ดำเนินการมานับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้ง MSC ขึ้น ในปี ๒๕๔๙ จากรายงานดังกล่าว ได้มีการเสนอข้อเสนอแนะถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตของ MSC เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการพยากรณ์การลุกลามของไฟ (Fire Danger Rating System: FDRS) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัยหมอกควันของศูนย์ ASMC การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดับไฟ การจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน การจัดตั้งเครือข่ายการอบรมเรื่องหมอกควันระดับภูมิภาค (Regional Haze Training Network: RHTN) การจัด MSC Forum และการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคี เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการประชุม 12th MSC โดยมีกำหนดการเบื้องต้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ วันและสถานที่จัดประชุมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากความร่วมมือของประเทศอาเซียนในเขตเส้นศูนย์สูตรแล้ว ทส. โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (MSC Mekong) เพื่อให้แนวทาง/นโยบายเรื่องปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากระดับนโยบาย พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และไทย จะได้รับทราบและร่วมกันกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง ทส. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (1st MSC Mekong) ต่อเนื่องกับการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (7th TWG Mekong) ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชอราตัน บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบของ MSC Mekong การยกร่างแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคแม่โขงในการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาและความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทย-ลาว และไทย-พม่า


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)