2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
For more detail :
click here

News date 24-Feb-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ข้อ ๑.๔.๑ กำหนดให้ กรณี การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน ในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน ๒๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียด ๑ และ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากมีผู้ทักท้วงให้กระทำได้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

Download :
Contact : นางสาวนิตยา ทาชาด (nidthaya(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)