Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

กิจกรรม KM DAY ฝตบ.

News date 28-Feb-2011

เตรียมพบกับ... กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ฝตบ. ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 เรื่อง "แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ กรณีศึกษาปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม" โดย นายจุมพล ขุนอ่อน

ในวันที่ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 เรื่อง "แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ กรณีศึกษาปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสากรรมและปัญหากลิ่นรบกวน" โดย นายธานี จารุนัฎ นายครรชิตสุนทรากร และนางสาวโอปอล์ ประกอบบุญ


Contact : จินตนา / กษรา (jintana(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)