Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ผู้ขับขี่ใน กทม. ร่วมลดมลพิษทางอากาศและเสียง"ลดได้ รถดี .. ทำดีเพื่อแผ่นดิน"
For more detail :
click here

News date 02-Mar-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๔
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ผู้ขับขี่ใน กทม. ร่วมลดมลพิษทางอากาศและเสียง "ลดได้ รถดี .. ทำดีเพื่อแผ่นดิน"

กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน "ลดได้ รถดี ... ทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ขับขี่ยานพาหนะตรวจเช็ครถเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดงาน "ลดได้ รถดี .. ทำดีเพื่อแผ่นดิน" เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ อาคารพักอาศัย กองทัพเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์ดีเซลมาใช้บริการซ่อม ปรับแต่งพร้อมรับคำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีและลดมลพิษ โดยมีทีมงานจากกองโรงงานช่างกล กรุงเทพมหานคร และบริษัทรถจักรยานยนต์ มาให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ มีนิทรรศการและสันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชมรมคลินิกไอเสีย และบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่าในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการดำเนินงานในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพอากาศมีแนวโน้มดีขึ้น แต่หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ยังคงประสบปัญหาโดยเฉพาะฝุ่นละออง โดยข้อมูลปี ๒๕๕๓ บริเวณพื้นที่ริมถนนฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงตรวจวัดได้ในช่วง ๘.๓ -๑๙๕.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐาน (๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ ของจำนวนครั้งที่ตรวจ และค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีเท่ากับ ๕๕.๓ มคก./ลบม. ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบม.) ส่วนระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) ๒๔ ชั่วโมง บริเวณริมถนนอยู่ในช่วง ๖๑.๐ - ๘๕.๘ เดซิเบลเอ เกินมาตรฐาน (๗๐ เดซิเบลเอ) คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด และค่าเฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ ๗๐.๖ เดซิเบลเอ ซึ่งข้อมูลการตรวจยานพาหนะพบรถปิ๊คอัพมีควันดำเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของจำนวนรถที่ตรวจ รถจักรยานยนต์ ๒ จังหวะ มีระดับเสียงเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของจำนวนรถที่ตรวจ ส่วนรถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ พบเกินมาตรฐานเล็กน้อยจากการดัดแปลงท่อไอเสีย สำหรับการจัดงาน "ลดได้ รถดี .. ทำดีเพื่อแผ่นดิน" นี้ เป็นการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนในการร่วมนำรถมาตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ การรับทราบข้อมูล ความรู้เพื่อนำไปสู่การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการจัดบริการต่าง ๆ ในงาน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

นายสุพัฒน์ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ดีเซล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน "ลดได้ รถดี .. ทำดีเพื่อแผ่นดิน" ซึ่งกำหนดจัด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ อาคารพักอาศัย กองทัพเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ลานกีฬาเคหะชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง และครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๗๕-๖ ในเวลาราชการ


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)