Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส"
For more detail :
click here

News date 07-Mar-2011

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2554 กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม "โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส" เพื่อเชิญชวนให้สถานศึกษาลดการใช้น้ำ และหมุนเวียนน้ำเสีย/น้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และขยายการดำเนินการไปยังสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ และยังกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หรือชุมชนทั่วไปหันมาลดการใช้น้ำและจัดการน้ำเสียก่อนระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกัน

Download :
Contact : สรวงสุดา ตันทวีวงศ์ (suangsuda(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)