Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. ผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
For more detail :
click here

News date 08-Mar-2011

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 1 และการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 7 เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ร่วมกับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และรองเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเชอราตัน กระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่


Contact : นิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)