Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ฯ
For more detail :
click here

News date 10-Mar-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
---------------------------------------------------------

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้มีบันทึกที่ ฝกจ. 186/2554 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพื่อรับทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554
(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการฯ

Download :
Contact : อารีย์ บุญไพศาลดิลก (aree(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th)