Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. เชิญชวนร้านรับซื้อของเก่าใน กทม. ร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว
For more detail :
click here

News date 15-Mar-2011

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๔
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔

คพ. เชิญชวนร้านรับซื้อของเก่าใน กทม.
ร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๔ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าให้มีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนข้างเคียง ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชู ร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน เป็น "ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ที่จะต้องผ่านการประเมิน ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านที่ตั้ง สภาพแวดล้อม อาคารและการสุขาภิบาล ๒.ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓.ด้านการดำเนินงาน ๔.ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับร้านรับซื้อของเก่าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้าน และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรของรัฐ และจะได้รับของที่ระลึกพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน โดยร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ระดับดี จะได้รับโล่และเงินรางวัล ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมมลพิษ

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ๓Rs : (Reduce : การลดปริมาณขยะ Reuse : การนำขยะใช้ซ้ำ Recycle : การนำขยะไปแปรรูป) ในการดำเนินกิจการรับซื้อของเก่าต้องมีการสะสมวัตถุ สิ่งของที่ชำรุด เหลือใช้ ไว้ภายในร้านเพื่อรวบรวมการขนส่งหรือจำหน่ายต่อไป หากผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการดูแลร้านให้เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ประกอบกิจการและคนงาน รวมทั้งผู้อาศัยอยู่ข้างเคียง อาทิ ปัญหาเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เสียงดังจากการกระทบกันของโลหะ การขนย้ายสิ่งของ อุบัติเหตุจากของมีคม การตกหล่นในระหว่างการขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย กลิ่นจากการหมักหมมของสิ่งตกค้างเน่าเสีย น้ำเสียจากการล้างขวด หรือล้างพลาสติกที่บรรจุของเน่าเสีย กรมควบคุมมลพิษจึงดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการร้านให้เป็นต้นแบบที่ดี และจะช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ร้านรับซื้อของเก่าที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้?วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ สามารถขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๐๙-๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๐๙


Contact : นิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)