Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) "เครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย"
For more detail :
click here

News date 07-Apr-2011

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานพิธี การลงนามความร่วมมือ(MOU) "เครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย" ณ โรงแรม แกรนด์ เมอคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ และขยายผลให้มีการจัดฝึกอบรมในวงกว้าง โดยใช้กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้น โดยมีหน่วยงานจัดฝึกอบรม ๙ แห่ง ร่วมลงนาม ได้แก่
 1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 2. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กล่าวว่า "กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมควรจัดทำให้มีเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติ และผลักดันให้เกิดการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย อันจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำ สภาพแวดล้อม และประชาชนต่อไป"

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ๕ หลักสูตรหลัก ได้แก่
 • การบริหารจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียสำหรับผู้บริหาร
 • การจัดการน้ำเสียชุมชน
 • การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • การจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม และ
 • การจัดการคุณภาพน้ำ
โดยกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานจัดฝึกอบรม ๙ แห่ง ที่มาร่วมลงนามจะได้หารือถึงการขยายผลให้มีการจัดฝึกอบรมต่อไป


Contact : นิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)