Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

เครือข่ายสื่อสารกับงานสิ่งแวดล้อม
For more detail :
click here

News date 12-Apr-2011

วันที่ 7 เมษายน นายวิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายสื่อสารกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาและการป้องกันปัญหาหมอกควันและสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่นข้าร่วมสัมมนา

นายวิจารย์กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้เราหาทางออกร่วมกัน เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพราะท่านที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้อยู่ในพื้นที่ รู้ถึงปัญหาเรื่อมลพิษสิ่งแวดล้อมของ 8 จังหวัดมีอะไรบ้าง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานกลางที่จะสามารถสนับสนุนให้ท่านสื่อสารกับประชาชนได้เข้าใจ ซึ่งปัญหาการถ่ายทอดข่าวสิ่งแวดล้อมมักจะพบเรื่องการแปลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สู่ภาคประชาชนและสื่อสารมวลชน การนำเสนอข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าทั่วถึงอย่างไร เราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารนี้ไปถึงคนมากที่สุด ยิ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการเผายิ่งยาก เราจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และที่สำคัญเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารงานสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้การระดมความคิดเห็นของเครือข่าย จะทำให้ได้มุมมองใหม่ๆ ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ?
การสร้างเครือข่ายสื่อสารกับงาน นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสาร เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แล้ว ยังสร้างการมีส่วมร่วมของผู้แทนหน่วยงานภาคราชการสื่อมวลชนและภาคประชาชนในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และเป็นช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับข่าวสาร สร้างความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)